Regulamin

Regulamin sprzedaży online biletów poprzez stronę internetową www.spotkaniakultur.com

§1. DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów poprzez stronę internetową www.spotkaniakultur.com;
Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www. spotkaniakultur.com, i jej podstrony, której administratorem jest CSK;
CSK - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, samorządowa instytucja kultury prowadzona przez Województwo Lubelskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Województwo Lubelskie pod nr 12, REGON: 061730797, NIP: 7123290097, z siedzibą: plac Teatralny 1, 20-029 Lublin,
Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;
Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny;
Strona Płatności – strona internetowa www.dotpay.pl z  siedzibą w Krakowie, przy
ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255,  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz, zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Zasady sprzedaży biletów na imprezy organizowane w Centrum Spotkania Kultur przez
  inne podmioty i organizacje  zewnętrzne  (oznaczone  na  stronie  internetowej jako
  „imprezy zewnętrzne”) są każdorazowo określane przez organizatora danej imprezy.
  W  odniesieniu  do  imprez  zewnętrznych  nie  mają  zastosowania  postanowienia
  niniejszego Regulaminu. CSK nie jest ich organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za
  ich przebieg.

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „KUP BILET” będącej podstroną Witryny (www.bilety.spotkaniakultur.com). Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  1. wybór wydarzenia, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety
  2. wybór ilości Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali,
  3. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu komórkowego),
  4. w przypadku potrzeby wystawienia faktury, użytkownik jest zobowiązany podać dodatkowo adres zamieszkania,
  5. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  6. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w link  „POTWIERDŹ REZERWACJĘ”.
 3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w czasie 30 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego czasu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 4. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na wydarzenia z bieżącego aktualnego repertuaru CSK, których sprzedaż CSK umożliwi za pośrednictwem Witryny.
 5. CSK przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dane wydarzenie za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasie CSK. Jeżeli CSK nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 90 minut przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 6. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 9 Biletów w jednym zamówieniu. CSK zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości biletów dostępnych przy jednorazowym zakupie w przypadku niektórych wydarzeń
 7. W przypadku zamówienia Biletów on-line obowiązują ceny biletów normalnych i nie uwzględnia się zniżek i rabatów.
 8. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez CSK. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  1. dane wydarzenia, na które obowiązywać ma Bilet lub Bilety (tytuł, data, sala, miejsce),
  2. dane zamówionego Biletu lub Biletów (cena),
  3. numer zamówienia,
  4. link do płatności on-line (Strona Płatności).

§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w czasie 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie czasu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o zawarciu transakcji jest data otrzymania przez  operatora informacji o wykonaniu płatności. W chwili wpływu środków na konto operatora  następuje sprzedaż biletu.
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Niedopuszczalne jest samodzielne opłacanie zamówienia przez Użytkowników tradycyjnym przelewem na konto CSK. Każdorazowe takie rozwiązanie musi być konsultowane z Działem Sprzedaży i Obsługi Widza CSK. W innym przypadku środki będą zwracane na konto Użytkownika.
 7. CSK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania Strony Płatności.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Użytkownik nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. CSK może wystawić fakturę VAT na życzenie Użytkownika, wyłącznie z danymi Użytkownika podanymi przy zakupie Biletu. Użytkownik zgłasza chęć otrzymania faktury VAT drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres: obslugawidza@spotkaniakultur.com w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Faktura VAT wysłana jest w formie pliku PDF.

§5 DOSTAWA I REALIZACJA BILETÓW

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie wiadomości e-mail – około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w czasie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca Bilet w postaci pliku w formacie PDF.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest:
  1. komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
  2. drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
 3. Wydrukowany Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia, którego dotyczył. Użytkownik na podstawie Biletu nie ma prawa do udziału w innym wydarzeniu niż tym, którego dotyczy Bilet.
 4. Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 3 niniejszego paragrafu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie CSK, na poniższych zasadach:
  1. bilet można odebrać wyłącznie w kasie CSK,
  2. odbiór Biletu w kasie CSK możliwy będzie nie później niż w terminie 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, którego Bilet dotyczy,
  3. użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami CSK zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie CSK.
 5. Celem odbioru Biletu w kasie CSK Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację) oraz podać następujące dane:
  1. numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,
  2. adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 6. CSK nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie CSK z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
  1. w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika,
  2. w przypadku niemożności odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą CSK.
   W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w wydarzeniu, żądania od CSK zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w CSK kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 8. W przypadku powzięcia wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik obsługi widza CSK jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika dowodu tożsamości w celu weryfikacji danych.
 9. Użytkownik nie może zamazywać lub trwale usuwać żadnych danych biletu. W przypadku wykrycia takich działań bilet traci ważność, bez prawa do zwrotu jego wartości.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9,10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online biletu na Wydarzenie.

§7 ZWROT BILETU

 1. Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia przez CSK.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia CSK bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu i/lub telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w formie elektronicznej w terminie 7 dni od wysłania przez CSK informacji o odwołaniu wydarzenia.
 4. W przypadku określonym w punkcie 3 tego paragrafu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail:  obslugawidza@spotkaniakultur.com z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
  1. wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”
  2. zamieścić jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zwrotu biletu, który dostępny będzie w wiadomości o której mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu w formacie PDF o nazwie „Formularz zwrotu biletów”.
  3. zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.
 5. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail CSK w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia:
  1. zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo
  2. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.
 6. CSK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu potwierdzenia zwrotu biletu.

§8 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny rezerwacji i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem przyjmuje Dział Sprzedaży i Obsługi Widza CSK. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia pisemnego, poprzez złożenie pisma w Kancelarii Ogólnej lub przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej: obslugawidza@spotkaniakultur.com.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom Witryny.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez CSK w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja CSK w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji CSK zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. CSK zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.
 8. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.
 9. Reklamacje sprzedaży online biletów na Wydarzenia dotyczące płatności elektronicznych dokonywanych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych Operatora zewnętrznego DotPay, wymagają zgłaszania reklamacji do niego.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z siedzibą: plac Teatralny 1, 20-029 Lublin. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji sprzedaży Biletu.
 2. Po wyrażeniu oddzielnej zgody przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności do informowania Użytkownika o ofercie programowej CSK oraz prowadzonych z partnerami CSK akcjach promocyjnych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rezerwacji i zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Dane osobowe przekazane w ramach świadczonej usługi przechowywane są przez okres pięciu lat.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Pliki cookies zwane także ciasteczkami to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Strona internetowa www.spotkaniakultur.com oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.spotkaniakultur.com i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.spotkaniakultur.com i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.spotkaniakultur.com i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.
 6. Każdy Użytkownik, ma prawo do informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych, ich zmiany, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, usunięcia tych danych oraz do bycia zapomnianym zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi, w szczególności z art. 15-22 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 55; (RODO)).

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. CSK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają rezerwacje i zamówienia, i otrzymują Bilety, chyba że problemy z tym związane spowodowane są nieprawidłowym działaniem aplikacji lub podmiotów, za które CSK ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. CSK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie CSK, w kasie biletowej CSK oraz na stronie www.bilety.spotkaniakultur.com. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin rezerwacji biletów i ich sprzedaży w Punkcie Informacyjno-Kasowym na wydarzenia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” dostępny w kasie biletowej CSK oraz na stronach Witryny.
 3. CSK zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, CSK zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie
 4. CSK zastrzega sobie prawo do:
  1. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
  2. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;
  przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.
 5. CSK zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. CSK nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. CSK nie odpowiada za:
  1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
  2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  3. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;
 6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i CSK.
 7. Wszelkich informacji na temat niniejszego Regulaminu oraz zasad rezerwacji i  sprzedaży biletów udziela Dział Sprzedaży i Obsługi Widza, tel. (+48) 81 44 15 675, fax. (+48) 81 44 15 616, e-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com.